Σύνδεση
Μέλη Ο.Σ.Αχ.


Σάββατο, 26 / 11

Τελευταία ενημέρωση:02:23:01 AM

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών Ο.Σ.Αχαΐας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας, έχοντας υπ’ όψη  τις διατάξεις του Νόμου 1026/80 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών διατάξεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Νόμους 1425/1984, 3370/2005, 3418/2005, άρθρο 106 Ν.4583/2018, άρθρο 166 Ν.4876/2021 και ισχύει σήμερα και ιδίως τα άρθρα 17, 20 έως 26, 33, 38, 55 έως 57 Ν.1026/80, το άρθρο 167 Ν.4876/2021, την υπ’αρ.πρωτ.75 Φ43, Αρχ.Ο.Σ./19-1-2022 επιστολή της ΕΟΟ, με την από 17 Ιανουαρίου 2022 απόφασή  του

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Για  την ανάδειξη:
1.    Έντεκα (11) μελών  στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2.    Τριών (3) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής   Επιτροπής.
3.    Έξι (6) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών για το 12ο Περιφερειακό Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4.    Τριών (3) Εκπροσώπων του Ο.Σ.ΑΧ. στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας  (Ε.Ο.Ο.)

Οι Αρχαιρεσίες θα γίνουν στις  3 Απριλίου 2022, ημέρα Κυριακή.   Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 08.00 π.μ. και θα τελειώνει στις 07:00 μ.μ. στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας (Παντανάσσης αρ. 70-72, 1οόροφος).

Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας του Συλλόγου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο για το έτος 2022.

Η συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική.

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Ο.Σ. Αχαΐας δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, στα γραφεία του Συλλόγου.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας μέχρι την Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και  ώρα  22.00.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και εκπρόσωποι στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο.  πρέπει να μετέχουν υποχρεωτικά σε συνδυασμούς. (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 1026/80). Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Π.Σ. αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 1026/80).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ                                           ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Προκήρυξη Αρχαιρεσιών Ο.Σ.Αχαΐας